Op deze pagina:

Het overlijden doorgeven

Om snel inzicht te krijgen in de financiële zaken die geregeld moeten worden, is het belangrijk dat je het overlijden van een dierbare zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Wij worden daar namelijk niet automatisch van op de hoogte gebracht. Je kunt een overlijden melden bij de professionals van onze Nabestaandenservice. Meer informatie en contactgegevens vind je op de pagina van de Nabestaandenservice.

Wat gebeurt er met de hypotheek?

Na het overlijden loopt de hypotheek gewoon door. Voor het beëindigen, overnemen of voortzetten van de hypotheek nemen wij na het melden van een overlijden altijd contact met je op.

We kunnen de hypotheek voortzetten op naam van de partner of iemand anders die in het huis blijft wonen. Als er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten, kan met dat geld (een deel van) de hypotheek worden afgelost. Je kunt binnen 12 maanden na overlijden de hypotheek (onder voorwaarden) zonder vergoeding voor het renteverlies van de bank om laten zetten naar een nieuwe, vaste rente. Ook kun je de hypotheek binnen een jaar na het overlijden zonder vergoeding voor het renteverlies van de bank aflossen.

Tip: blijft er iemand in het huis wonen? Vraag dan bij de gemeente na of je verlaging van bepaalde tarieven aan kunt vragen, bijvoorbeeld van gemeentelijke heffingen.

Wie mag de bankzaken regelen na het overlijden?

Alleen de bevoegde nabestaande mag de bankzaken van de overledene regelen. Als de overledene getrouwd of geregistreerd partner was en er geen testament is, mag meestal alleen de partner de bankzaken afhandelen. Is er wel een testament of is er geen wettelijk partner? Dan mag alleen de wettelijk erfgenaam en/of de executeur de bankzaken afhandelen. Hiervoor hebben we een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig. Deze kun je door een notaris laten opstellen.

De bankzaken regelen na een overlijden

Ben jij degene die de nalatenschap van de overledene regelt? Dan krijg je toegang tot de bankzaken. Hoe de bankzaken vervolgens moeten worden afgehandeld, verschilt per product en dienst.

Had de overledene een of meer spaarrekeningen bij BLG Wonen? Dan raden we je aan de rekeningafschriften te bewaren. Mogelijk heb je de saldo-informatie nog nodig voor de Belastingdienst. Zijn er geen afschriften? Dan kun je deze opvragen. Ook is het verstandig om, in verband met de aanvaarding van de erfenis, tussentijds geen geld van de rekening(en) op te nemen.

Wat gebeurt er met de verzekeringen?

Wat er met verzekeringen gebeurt, is afhankelijk van het soort verzekering. Schadeverzekeringen lopen bijvoorbeeld net zolang door tot de erfgenaam aangeeft wat ermee moet gebeuren. Levensverzekeringen zijn meestal op maat gemaakt voor de klant, waardoor het lastig is om daar algemene richtlijnen voor te geven. Een financieel adviseur kan je hierbij helpen.

Wat moet je regelen voor een erfenis?

Wat je besluit te doen met de erfenis bepaalt ook voor een deel de mogelijkheden die er zijn voor de producten van de overledene bij BLG Wonen. Er zijn drie dingen die je met de erfenis kunt doen:

  • De erfenis aanvaarden
  • De erfenis verwerpen
  • De erfenis beneficiair aanvaarden

De erfenis aanvaarden

Als je zeker weet dat je de erfenis wilt aanvaarden, kun je kiezen voor (zuivere) aanvaarding. Je bent dan ook verantwoordelijk voor de schulden van de overledene. De nalatenschap kan worden afgehandeld door de erfgenamen, eventueel samen met een notaris, of door de executeur.

De erfenis verwerpen

Als blijkt dat de erfenis uit meer schulden dan bezittingen bestaat – of als je om een andere reden de erfenis liever niet accepteert – kun je de erfenis verwerpen. Je bent dan niet meer verantwoordelijk voor de nalatenschap. De rechtbank moet in dat geval een akte van verwerping opmaken.

De erfenis beneficiair aanvaarden

Wil je eerst weten hoe het zit met de bezittingen en schulden voordat je de erfenis aanvaardt of verwerpt? Dan kun je de erfenis beneficiair aanvaarden. Dit houdt in dat je niet aansprakelijk gesteld wordt voor eventuele schulden. Blijft er na de eventuele verrekening van bezittingen en schulden een positief bedrag over? Dan erf je dit alsnog. Als je de erfenis beneficiair aanvaardt, moet je dit ook via de rechtbank regelen.

Tip 1: wil je weten of de overledene een testament had? Je kunt kosteloos een Uittreksel Centraal Testamentenregister (CTR) opvragen op www.centraaltestamentenregister.nl.

Tip 2: zorg ervoor dat je goed weet of je de erfenis wel, niet of in eerste instantie beneficiair wilt aanvaarden. Laat je hierover eventueel voorlichten over een notaris. Gebruik geen geld of goederen uit de erfenis zolang je nog niet weet wat je met de erfenis wilt. Hieruit kan namelijk blijken dat je de erfenis aanvaardt. Het geld voor de kosten die gemaakt worden voor de uitvaart zijn hierop een uitzondering.

Denk ook aan het informeren van andere instellingen

Na een overlijden moeten er verschillende instanties worden geïnformeerd. Een compleet overzicht vind je hier, maar dit zijn de financieel gerelateerde organisaties waar je contact mee op kunt nemen om een overeenkomst te beëindigen of aan te passen:

  • Vraag voorzieningen aan, zoals een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW)
  • Verandert je inkomen en heb je studerende kinderen die vallen onder het oude stelsel? Kijk dan opnieuw naar de tegemoetkoming in de studiekosten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  • Als je partner overlijdt, verandert er waarschijnlijk veel in je inkomen. Het is daarom verstandig opnieuw te kijken of je recht hebt op bepaalde regelingen. Dit kun je doen via berekenuwrecht.nl.

Vind je het prettig om advies te ontvangen over de zaken die je moet regelen als een dierbare is overleden? Je kunt met jouw vragen terecht bij een adviseur.

Meer informatie: