Hoewel we de informatie op deze website zeer zorgvuldig samenstellen, is BLG Wonen niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. We kunnen de informatie op deze website en deze voorwaarden altijd wijzigen. BLG Wonen kan geen garantie geven voor het foutloos werken van of ononderbroken toegang tot deze website en de via deze website aangeboden diensten. BLG Wonen is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het geven van de informatie op haar website.

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. BLG Wonen is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze externe internetpagina's. We zijn ook niet aansprakelijk voor internetpagina’s die naar de website van BLG Wonen linken. Onze privacy policy geldt niet voor persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacybeleid

Op de verwerking van je persoonsgegevens is ons privacybeleid van toepassing.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de opgenomen Informatie bij BLG Wonen of haar licentiegevers. BLG Wonen, ASN Bank, SNS Bank, RegioBank, Proteq, SNS Securities zijn geregistreerde merken. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BLG Wonen. Bijvoorbeeld door deze Informatie te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van BLG Wonen in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van BLG Wonen en enige andere internetpagina is zonder toestemming van BLG Wonen niet toegestaan.

Nietigheid

Als deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijft het overblijvende gedeelte wel geldig.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze website en de gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, worden behandeld door de bevoegde rechter te Utrecht.