Checklist overlijden:

Let op: deze checklist is zorgvuldig samengesteld, maar mogelijk niet helemaal compleet.

Verklaring en akte van overlijden

Wanneer iemand overlijdt stelt een (huis)arts, of een hiertoe bevoegd persoon, een verklaring van overlijden op. Dit gebeurt door het overlijden te melden in de gemeente van overlijden. Je hebt een verklaring van overlijden nodig om een akte van overlijden op te vragen.

Akte van overlijden

Met deze verklaring van overlijden kun jij, of bijvoorbeeld de begrafenis ondernemer, de akte van overlijden opvragen bij de gemeente. Veel organisaties hebben een kopie van deze akte nodig als je de zaken voor je dierbare wilt regelen.

Uitvaart(verzekering)

Check of de overledene een uitvaartverzekering heeft voordat je de begrafenis of crematie gaat regelen. Het is namelijk goed om te weten hoe hoog het verzekerde bedrag voor een uitvaart is. En of je de vrije keus hebt in benaderen van een uitvaartonderneming.

Testament en verklaring van erfrecht

Weet je niet of de overledene een testament heeft? Dit kun je kosteloos opzoeken op de website van het Centraal Testamentenregister (CTR): www.centraaltestamentenregister.nl. Je ontvangt dan een digitaal uittreksel. Indien er een testament is, kan de notaris die voor je opvragen.

Schriftelijke aanvraag

Let op: niet alle instanties mogen deze digitale versie van het CTR gebruiken. Ook wij niet. Bij de digitale versie is er namelijk geen controle aan de hand van de akte van overlijden. Wij hebben een papieren versie van dit uittreksel nodig. Hiervoor kun je met onderstaand formulier een schriftelijke aanvraag indienen. Download het formulier en stuur deze volledig ingevuld samen met een kopie van de overlijdensakte (verplicht) naar:

Centraal Testamentenregister
Postbus 193998
2500 CJ Den Haag

Download hier het aanvraagformulier:

Binnen 1 tot maximaal 2 weken krijg je antwoord van het CTR of de overledene een testament heeft en, zo ja, bij welke notaris deze is opgemaakt.

Overlijden melden bij de bank

Breng ook zo snel mogelijk alle financiële instanties op de hoogte van het overlijden van iemand. De bank blokkeert rekeningen die op naam van de overledene staat, zodat er geen geld van de rekening(en) afgeschreven kan worden.

Wie mag de bankzaken regelen na het overlijden?

Alleen de bevoegde nabestaande mag de bankzaken van de overledene regelen. Als de overledene getrouwd of geregistreerd partner was en er geen testament is, mag meestal alleen de partner de bankzaken afhandelen. Is er wel een testament of is er geen wettelijk partner? Dan mag alleen de wettelijk erfgenaam en/of de executeur de bankzaken afhandelen. Hiervoor heb je een verklaring van erfrecht nodig. Deze kun je door een notaris laten opstellen.

Ben jij degene die de nalatenschap van de overledene regelt? Dan krijg je toegang tot de bankzaken. Hoe de bankzaken vervolgens moeten worden afgehandeld, verschilt per product en dienst.


Goed om te weten: bij BLG Wonen kun je als bevoegde nabestaande na het omzetten van de hypotheek of als de bankspaarrekening of doelbeleggen is verpand voor de nieuwe rekeninghouder toegang tot Mijn BLG aanvragen.


Het overlijden doorgeven aan BLG Wonen

Om snel inzicht te krijgen in de financiële zaken die geregeld moeten worden, is het belangrijk dat je het overlijden van een dierbare zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Wij worden daar namelijk niet automatisch van op de hoogte gebracht. Je kunt een overlijden melden bij de professionals van onze Nabestaandenservice. Meer informatie en contactgegevens vind je op de pagina van de Nabestaandenservice.

Wat gebeurt er met de hypotheek bij BLG Wonen?

Na het overlijden loopt de hypotheek gewoon door. Voor het beëindigen, overnemen of voortzetten van de hypotheek nemen wij na het melden van een overlijden altijd contact met je op.

We kunnen de hypotheek voortzetten op naam van de partner of iemand anders die in het huis blijft wonen. Als de overledene een echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner heeft, wordt de hypotheek na ontvangst van de benodigde documenten op naam van de overgebleven (wettelijke) partner gezet. Staat de hypotheek op één naam, dan passen we de naam aan indien er een echtgenoot/geregistreerd partner is.

Wordt de woning echter overgenomen door de partner waarmee de overlevende samenwoonde (zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap) of kind of andere erfgenaam, dan wordt de huidige hypotheek afgelost en dient er een geheel nieuwe hypotheek te worden aangevraagd.

Overlijdensrisicoverzekering

Als er een overlijdensrisicoverzekering is afgesloten, kan met dat geld (een deel van) de hypotheek worden afgelost. Je kunt binnen 12 maanden na overlijden de hypotheek (onder voorwaarden) zonder vergoeding voor het renteverlies van de bank om laten zetten naar een nieuwe, vaste rente. Ook kun je de hypotheek binnen een jaar na het overlijden zonder vergoeding voor het renteverlies van de bank aflossen.

Tip: blijft er iemand in het huis wonen? Vraag dan bij de gemeente na of je verlaging van bepaalde tarieven aan kunt vragen, bijvoorbeeld van gemeentelijke heffingen.

De erfenis

Wat je besluit te doen met de erfenis bepaalt ook voor een deel de mogelijkheden die er zijn voor de producten van de overledene bij BLG Wonen. Er zijn drie dingen die je met de erfenis kunt doen:
 • Als je zeker weet dat je de erfenis wilt aanvaarden, kun je kiezen voor (zuivere) aanvaarding. Je bent dan ook verantwoordelijk voor de schulden van de overledene. De nalatenschap kan worden afgehandeld door de erfgenamen, eventueel samen met een notaris, of door de executeur.
 • Als blijkt dat de erfenis uit meer schulden dan bezittingen bestaat – of als je om een andere reden de erfenis liever niet accepteert – kun je de erfenis verwerpen. Je bent dan niet meer verantwoordelijk voor de nalatenschap. De rechtbank moet in dat geval een akte van verwerping opmaken.

 • Wil je eerst weten hoe het zit met de bezittingen en schulden voordat je de erfenis aanvaardt of verwerpt? Dan kun je de erfenis beneficiair aanvaarden. Dit houdt in dat je niet aansprakelijk gesteld wordt voor eventuele schulden. Blijft er na de eventuele verrekening van bezittingen en schulden een positief bedrag over? Dan erf je dit alsnog. Als je de erfenis beneficiair aanvaardt, moet je dit ook via de rechtbank regelen.

  Tips

  • zorg ervoor dat je goed weet of je de erfenis wel, niet of in eerste instantie beneficiair wilt aanvaarden. Laat je hierover eventueel voorlichten door een notaris. Gebruik geen geld of goederen uit de erfenis, zolang je nog niet weet wat je met de erfenis wilt. Hieruit kan namelijk blijken dat je de erfenis aanvaardt. Het geld voor de kosten die gemaakt worden voor de uitvaart zijn hierop een uitzondering.
  • zijn er meerdere erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard? Dan bespaar je kosten door gezamenlijk naar de rechtbank te gaan. Gaat ieder afzonderlijk naar de rechtbank betaalt ook iedere erfgenaam afzonderlijk voor de akte van beneficiaire aanvaarding.

Overlijden melden bij instanties

Na een overlijden moeten er verschillende instanties worden geïnformeerd. Deze instanties krijgen automatisch een melding van het overlijden:

 • De Sociale Verzekeringsbank
 • De gemeente waar de overledene woonde als dit niet dezelfde gemeente is van het overlijden
 • De Belastingdienst
 • Hoogheemraadschap of Waterschap
 • Andere overheidsinstanties (bijvoorbeeld UWV of DUO)

Verder moet je zelf de werkgever van de overledene informeren, maar ook bijvoorbeeld de zorgverzekeraar, energieleverancier en eventueel de woningbouwcorporatie. Verder is het goed om een aantal dingen te checken, zoals:

 • Wat er met verzekeringen gebeurt, is afhankelijk van het soort verzekering. Schadeverzekeringen lopen bijvoorbeeld net zolang door tot de erfgenaam aangeeft wat ermee moet gebeuren. Een financieel adviseur kan je hierbij helpen. Levensverzekeringen zijn meestal op maat gemaakt voor de klant, waardoor het lastig is om daar algemene richtlijnen voor te geven.
 • Als je partner is overleden heb je mogelijk recht op nabestaandenpensioen als hij of zij pensioen heeft opgebouwd. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Neem contact op met de pensioenorganisatie over jouw situatie.
 • als de overledene op de dag van overlijden verzekerd was voor de ANW dan kan voor de partner die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt een uitkering worden aangevraagd op grond van de Algemene nabestaandenwet (ANW). Dit geldt ook voor thuiswonende kinderen onder de 18 jaar of als je voor minimaal 45% arbeidsongeschikt bent.
 • Verandert je inkomen en heb je studerende kinderen die vallen onder het oude stelsel? Kijk dan opnieuw naar de tegemoetkoming in de studiekosten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).
 • Als je partner overlijdt, verandert er waarschijnlijk veel in je inkomen. Maak een (nieuw) overzicht van je inkomsten en uitgaven en zorg dat je goed zicht hebt op je geldzaken. Het is ook verstandig opnieuw te kijken of je recht hebt op bepaalde regelingen. Dit kun je doen via berekenuwrecht.nl.
 • Check of de overledene nog lopende abonnementen of lidmaatschappen had en zeg deze op middels het melden van het overlijden.

Nabestaandenservice BLG Wonen

Als een dierbare overlijdt moet je allerlei zaken regelen, ook op financieel gebied. Onze Nabestaandenservice staat dan voor je klaar. Lees hoe onze specialisten jou kunnen helpen.

Meer informatie: