BLG WONEN

BLG Wonen in gesprek met Provincie Limburg

Woningtekort of een kwalitatieve mismatch?

De woningmarkt staat voor grote uitdagingen. Alleen door branche-overstijgende samenwerking volgen er oplossingen. Dat is de mening van Frank Soede, directeur BLG Wonen. In gesprekken met bestuurders, politici, beleidsadviseurs en consumenten komen knelpunten naar voren, wordt kennis uitgewisseld en gewerkt aan concrete oplossingen voor een gezonde eerlijke woningmarkt.

BLG Wonen in gesprek met provincie Limburg

Frank Soede (l), directeur BLG Wonen op bezoek bij de Provincie Limburg

Waarom gaat u in gesprek met de provincie Limburg?
“BLG Wonen is in 1954 opgericht als ‘Bouwfonds Limburgse Gemeenten’ met als doel het huizenbezit onder mijnwerkers te bevorderen. 65 jaar later zijn het niet de mijnwerkers, maar sociale huurders, starters, senioren en vele andere voor wie de woningmarkt ontoegankelijk is. De missie om de woningmarkt rechtvaardiger en toegankelijker te maken, zodat meer mensen een huis kunnen kopen, is dus nog steeds heel actueel. De provincie Limburg staat voor grote uitdagingen op de woningmarkt en dat gaat ons aan ons hart.”

Over welke woonvraagstukken heeft u gesproken?
“Landelijk spreekt men van een woningtekort. De vraag is of dat overal zo is. In Limburg is er een overschot. Er is dus eerder sprake van een kwalitatieve mismatch dan een tekort. De huizen zijn er, maar vraag en aanbod sluiten onvoldoende op elkaar aan. De provincie Limburg handelt vanuit een lange termijn visie en bundelt de krachten en bevoegdheden op regionaal niveau, zodat problemen op een grotere schaal kunnen worden aangepakt. Ook kijkt zij internationaal naar thema’s als werk, onderwijs en infrastructuur. Dat is een sterke manier om de vraag te stimuleren en als provincie meer naar je toe te trekken.”

“Het verduurzamen en levensloop bestendig maken van woningen speelt tegelijkertijd meer in op de aanbodkant. Op macroniveau zijn er veel duurzaamheidsinitiatieven, op microniveau hebben huizenbezitters echter nog twijfels. Hoe ga ik dit betalen? Krijg ik mijn investering wel terug? Deze terughoudendheid zorgt ervoor dat sociale huurwoningen nu corporatief goed worden onderhouden, maar de particuliere koopwoningen op sommige plekken hard achteruit gaan. Dit komt de kwaliteit van de woningvoorraad, de courantheid maar ook het individuele woongenot niet ten goede. Daar ligt een grote uitdaging.”

Wat gaat er nu gebeuren? Wat zijn de concrete vervolgstappen?
“Het gesprek was een eerste kennismaking, maar direct zinvol. Er liggen vier concrete projecten en ideeën waarover we verder door gaan praten. Deze gaan vooral over het transformeren van woningen, zodat deze beter aansluiten bij huidige en toekomstige woonbehoeften. Als geldverstrekker zetten we onze financiële expertise in om te kijken naar financieringsmogelijkheden. Daarnaast brengen we de provincie Limburg graag in contact met onze andere partners. Zo ontstaat een sterk netwerk. Belangrijk, want de huidige woningmarkt is een meerkoppig monster. Die hebben we niet 1,2,3 verslagen.”